ΑΡ.ΑΠΟΦ. 36.2020 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 37.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 38.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 39.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 40.2020 Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 41.2020 Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάν προσωρινής χρήσης ΙΧ οχήματος μάρκας TOYOTA YARIS με αριθμ. κυκλ. ΙΥΗ 8075

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 42.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 43.2020 Λήψη απόφασης για καθορισμό όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020 – 2023