ΑΡ. ΑΠΟΦ. 29.2022 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 30.2022 Υπόδειξη χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο από τον ανάδοχο του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31.2022 Συζήτηση, προτάσεις και προγραμματισμός ενεργειών  για την επίλυση των προβλημάτων  της αεροπλοΐας και  του  αερολιμένα της Μήλ