ΑΡ. ΑΠΟΦ. 34.2023 Εξέταση αιτήματος χορήγησης παράτασης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Μήλου ΟΕΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35.2023 Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης ΟΜΟΡΟΙ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36.2023 Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ της χρήσης τους

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 37.2023 Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39 Εξέταση αιτήματος παραχώρησης αιγίδας

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 41.2023 Λήψη απόφασης για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 42.2023 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ (ΦΑΣ