ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 88.2018 ΕΚΔΩΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι