ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 101.2014 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104.2014 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΒΕΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 105.2014 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 106.2014 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ – ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 107.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 107Α.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 108.2014 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 110.2014 Δ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 112.2014 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 113.2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 114.2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 115.2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013