ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 113.2016 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ SESIDE ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ERANETMED

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 116.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 117.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 118.2016 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 120.2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 106.2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΟΜΟΡΟΙ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 122.2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 123.2016 ΕΓΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α΄ΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 124.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 125.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 126.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 127.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 128.2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΑΦΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 129.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α΄ΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 131.2016 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 132.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 135.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 137.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ