ΑΠΟΦ 27 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΒΙΟ.ΚΑ

ΑΠΟΦ 28 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 29 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠ ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΕΜΠΟΥΡΙΟΣ

ΑΠΟΦ 29Α ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤ ΕΠΙΜΕΛ

ΑΠΟΦ 30 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΑΠΟΚ ΧΑΔΑ ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ

ΑΠΟΦ 31 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛ ΖΑΓΟΥΡΗΣ

ΑΠΟΦ 32 ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΠΟΦ 33 ΑΠΟΔ ΛΟΓ ΕΝΤ ΠΡΟΠΛ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ