ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39 .2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΔΗΜΟΠΡ ΧΩΡ ΣΤΑΘ ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 40 .2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΔΗΜΟΠΡ ΧΩΡ ΣΤΑΘ ΠΛΑΚΑ ΠΥΡ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 41 .2015 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ ΔΗΜΟΠΡ ΧΩΡ ΣΤΑΘ ΠΑΠΙΚΙΝΟΣ ΑΔΑΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 43 .2015 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 44 .2015 ΥΠΟΘ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 45 .2015 ΟΡ ΔΙΑΚ ΣΥΝΤ ΟΧΗΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 46 .2015 ΕΓΚΡ ΠΡ ΚΛ ΔΙΑΓ ΣΥΝΤ ΟΧΗΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 47 .2015 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΟΕ ΠΑΓΙΩΝ