ΑΡ.ΑΠΟΦ. 36.2020 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 37.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 38.2020 Λήψη απόφασης για έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 40.2020 Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας υπόγειων κάδων απορριμμάτων