ΑΠΟΦ 20 Αποδεσμέυσεις πιστώσεων τελικό

ΑΠΟΦ 21 Διάθεση πιστώσεων υποχρεώσεων ΠΟΕ

ΑΠΟΦ 22 Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών

ΑΠΟΦ 23 Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων έργων – μελετών τεχνικού προγράμματος έτους 2018

ΑΠΟΦ 24 Λοιπές διαθέσεις πιστώσεων

ΑΠΟΦ 25 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦ 26 Ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικούς επιμελητές

ΑΠΟΦ 27 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση καταστήματος Ιωάννη Βήχου)

ΑΠΟΦ 28 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση περιπτέρου ΝΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

ΑΠΟΦ 29 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Αντωνίου Μαλούχου)