ΑΡ. ΑΠΟΦ. 227.2012 ΕΠΙΚ ΔΙΚΑΙΟΛ 5Χ5

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 230.2012 2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚ ΔΗΜ. ΠΑΡΚ. Π ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 232.2012 2012 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΑ Περκαρικα

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 233.2012 2012 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 234.2012 2012 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΑ ΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236.2012 Μίσθωση Χώρου για Πάργκινγκ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 237.2012 2012 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ τριοβασάλου