ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 110.2019 Έγκριση τροποποίησης Ο.Π.Δ. έτους 2019, Δήμου Μήλου και των ΝΠΔΔ εποπτείας του, κατόπιν της 1ης υπ αναμ