ΑΡ. ΑΠΟΦ. 49.2021 1Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 51.2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 52.2021 Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τελικού Τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή δικτύων όμβριων υδάτων»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 53.2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 54.2021 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 55.2021 Έγκριση 4ου ΑΠΕ – Τελικού Τακτοποιητικού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 56.2021 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 57.2021 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 58.2021 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 59.2021 Α ΤΡΟΠΟΠ ΑΠΟΦ 136 2020 ΚΟΙΝΟΧΡ ΧΩΡΩΝ 2021