ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 139.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 140.2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 141.2016 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 142.2016 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 143.2016 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 144.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ – ΔΔ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 145.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 146.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 7.2016 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 147.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 12.2016 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 148.2016 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΟΥΚΙΣΑ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 149.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΥΒΙΚΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 150.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 151.2016 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΕΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 153.2016 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 155.2016 ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ