ΑΡ.ΑΠΟΦ. 58.2020 Καθορισμός Ανώτατου Χρηματικού Ορίου Τηλεφωνικών Κλήσεων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 59.2020 Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση Προσφυγής Α. Νίνου – Α. Νίνου)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 60.2020 Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση ολοκλήρωσης διαδικασίας απαλλοτρίωσης ΧΥΤΑ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 61.2020 Επικαιροποίηση της με αρ. 2332018 (ΑΔΑ ΨΟ56ΩΚΩ-7ΣΑ) απόφασης Δ.Σ. με θέμα Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί προτεινόμενης τροποπ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 65.2020 Λήψη απόφασης περί ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους Δήμου Μήλου, από ΚΥΕ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 66.2020 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 67.2020 3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Μήλου έτους 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 70.2020 Έγκριση αποτελεσμάτων εσόδων –εξόδων α΄ τριμήνου έτους 2020 Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 71.2020 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων έτους 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 72.2020 Λήψη απόφασης για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 74.2020 Λήψη απόφασης για επιχορήγηση ιατρών Κέντρου Υγείας Μήλου