ΑΠΟΦ. 53Α-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦ. 53B-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΜΕ

ΑΠΟΦ. 54-2013 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΕΘ

ΑΠΟΦ. 55-2013 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΠΟΦ. 56-2013 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΑΠΟΦ. 57-2013 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΑΠΟΦ. 58-2013 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β 2013

ΑΠΟΦ. 60-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α 2013

ΑΠΟΦ. 61-2013 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ

ΑΠΟΦ. 62-2013 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦ. 63-2013 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦ. 64-2013 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ. 65-2013 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ. 66-2013 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ

ΑΠΟΦ. 68.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΠΟΦ. 69-2013 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 70.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71.2013 ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΟΛΩΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ