ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 140.2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΙΔΟΧ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 141.2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2012

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 142.2012 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ