ΑΠΟΦ 38 ΠΟΛ ΔΕΣΜ ΘΗΛΕΩΝ

ΑΠΟΦ 39 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 41 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΣΕ ΔΙΚΗΓ ΜΑΛΛΗ ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΟΒ

ΑΠΟΦ 42 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΚΛΗΡ ΑΠΟΚ ΧΑΔΑ ΦΥΡΛ

ΑΠΟΦ 44 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡ ΘΗΛΕΩΝ

ΑΠΟΦ 45 ΠΑΡΑΛ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡ ΑΠΟΤ ΟΔΟΥ ΧΥΤΑ