ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 32.2023 Έγκριση του Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33.2023 Απόφαση έγκρισης Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας, διαμόρφωση Χαλικιάς

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 34.2023 Λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Ανάπτυξη υπαίθρου ΝΔ Μήλου, Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 35.2023 Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο II της Δημοπρασίας του έργου «Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 36.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού διαγωνισμου καυσιμων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 39.2023 ΟΡΘΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ