ΑΠΟΦ 36 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΚΛΗΡ ΤΡΙΜΕΛ ΕΠΙΤΡ ΔΙΕΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΚΛΗΡΩΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 37 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΚΑΤΑΣΤ ΚΥΡΙΤΣΗ

ΑΠΟΦ 38 ΑΠΟΔ ΛΟΓ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦ 39 ΕΚΔ ΕΝΤ ΠΡΟΠΛ

ΑΠΟΦ 40 ΑΠΟΔ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 41 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 42 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜ 2017

ΑΠΟΦ 43 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛ ΑΓΡ ΔΡΟΜ ΑΓΓΕΡΙΑ

ΑΠΟΦ 44 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΔΚ ΤΡΙΟΒΑΣ ΑΡΑΜΠΑΣ

ΑΠΟΦ 45 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΚΑΤ ΛΙΘΟΔ ΔΚ ΑΔΑΜΑΝΤΑ