ΑΠΟΦ 36 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΚΛΗΡ ΤΡΙΜΕΛ ΕΠΙΤΡ ΔΙΕΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ ΚΛΗΡΩΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 37 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΚΑΤΑΣΤ ΚΥΡΙΤΣΗ

ΑΠΟΦ 38 ΑΠΟΔ ΛΟΓ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦ 39 ΕΚΔ ΕΝΤ ΠΡΟΠΛ

ΑΠΟΦ 40 ΑΠΟΔ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 41 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 43 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛ ΑΓΡ ΔΡΟΜ ΑΓΓΕΡΙΑ

ΑΠΟΦ 44 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΔΚ ΤΡΙΟΒΑΣ ΑΡΑΜΠΑΣ

ΑΠΟΦ 45 ΑΠ ΑΝΑΘ ΕΡΓ ΚΑΤ ΛΙΘΟΔ ΔΚ ΑΔΑΜΑΝΤΑ