ΑΠΟΦ 30 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΦ 31 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦ 32 Διαθέσεις πιστώσεων