ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 / ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13Η ΕΩΣ 15Η

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 162.2018 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Υπόθεση ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 163.2018 Επικαιροποίηση της με αρ. 95 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 164.2018 Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ∆ήμου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 165.2018 Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 166.2018 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 167.2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.44122016 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 168.2018 Επίσκεψη αντιπροσωπείας στο αδελφοποιημένο νησί της Shodosima στην Ιαπωνία ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 169.2018 Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 170.2018 Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 171.2018 Εξέταση αιτήματος δημότη

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 172.2018 5η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173.2018 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 174.2018 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 175.2018 Επιχορήγηση στον ειδικό λογαριασμό αρωγής πυρόπληκτων από πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 176.2018 Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 177.2018 Υποβολή πρ χρημ της πράξης με τίτλο «Δημ ολοκλ πλατφ αποτύ και διαχ δεδομ δικτ ύδρ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 178.2018 Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων (τροποποίηση της με αρ. 1372018 απόφασης ΔΣ)

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 179.2018 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 181.2018 ΄Εγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου ( Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249τ.β΄05.12.2017)

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 182.2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.44122016

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 183.2018 Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 Δήμου Μήλου βάσει της με αρ. 3457405-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635τ. Β΄).

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 184.2018 Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 185.2018 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2018.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 186.2018 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και του Δ.Λ.Τ.Μ. για αποκομιδή απορριμμάτων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 187.2018 Πιθανή εξαίρεση αιγιαλών Δήμου Μήλου ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 188.2018

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 189.2018 Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Μαύρα Γκρεμνά Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 156.2018 Προσχώρηση του Δήμου Μήλου στους όρους της σύμβασης με το ΤΠΔ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 157.2018 Υποβολή πρότασης Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι Δράσεις για τη βελτίωση προσβασησ στη γεωργικη γη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 159.2018 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 161.2018 Έγκριση της υπ΄αριθ. 11 2018 μελέτης εργου προσβασιμοτητασ Νηπιαγωγειου Πλάκας

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 158.2018 Συγκρότηση και ορισμός προέδρου επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο Κατασκευή εξωτερικού δικτύου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 160.2018 Έγκριση της υπ αριθ 172018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου Συντήρηση-Χρωματισμός Σχολικών μονάδων