ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 / ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19Η ΕΩΣ 21Η

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 234.2018 Γνωμοδότηση για την έγκριση ΜΠΕ Υφιστάμενου Ορυχείου στη θέση ΚΑΤΣΟΥΛΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 235.2018 Λήψη απόφασης για τοποθέτηση αναμεταδότη τηλεοπτικού σταθμού στο όρος Προφήτης Ηλίας

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 237.2018 Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα “TWINNING PROGRAMME 2018-2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 239.2018 Υπόδειξη χώρου προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών του έργου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 240.2018 Τροποποίηση άρθρων Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου ( Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249τ.β΄05.12.2017).

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 241.2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 242.2018 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 243.2018 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 244.2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.44122016.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 247.2018 Υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 248.2018 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠΔ 2

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 249.2018 Λήψη απόφασης σχετικά με την Επιβλέπουσα Αρχή των έργων του Βιολογικού Καθαρισμού.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 250.2018 Προτάσεις επί Δασικών Χαρτών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 251.2018 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 253.2018 ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 254.2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 255.2018 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221Ν.44122016 ΟΡΘΗ ΕΠ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 256.2018 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 257.2018 Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 258.2018 Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 261.2018 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 220 Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Mήλου οικ. έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 221.2018 Αποδοχή χρηματοδοτήσεων υπέρ Δήμου Μήλου.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 222.2018 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.44122016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 223.2018 Έγκριση Ο.Π.Δ. Δήμου Μήλου οικονομικού έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 224.2018 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2018 Γηροκομείου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 225.2018 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Μήλου – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 226.2018 Έγκριση Έκθεσης προόδου επί της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 227.2018 Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 228.2018 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικονομικού έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 229.2018 Έγκριση Ο.Π.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικονομικού έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 230.2018 Λήψη απόφασης για υπόδειξη χώρου προσωρινής απόθεσης αδρανών υλικών – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 233.2018 Μετατόπιση δρόμου για εκμετάλλευση ορυχείου στην περιοχή Αγγεριά Δήμου Μήλου