ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019 / ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16Η ΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19Η

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 169.2019 Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Μήλου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 171.2019 Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μήλου στο Δίκτυο Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 138.2019 Έγκριση ή μη χορήγησης δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 141.2019 Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β΄ φάση)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 143.2019 Έγκριση Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Μήλου έτους 2019

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 145.2019 Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 146.2019 Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 147.2019 Έγκριση φιλοξενίας φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 148.2019 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑBAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 149.2019 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒBAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 150.2019 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Μαλούχου – Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 151.2019 Συμμετοχή Δήμου Μήλου σε τουριστικές εκθέσεις

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 126.2019 4η τροποποιηση τεχνικου προγραμματος 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 127.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 128.2019 Έκτακτη επιχορήγηση Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 129.2019 Νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ∆ήμου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 130.2019 Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 131.2019 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 132.2019 Εκλογή μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κ΄ ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ ή ΡΙΤΣΟΥ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 133.2019 Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 134.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αύξηση ωραρίου εργασίας από είκοσι σε σαράντα ώρες εβδομαδιαίως των υπαλλήλων του ΚΔΑΠ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 135.2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ 153 2017 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 136.2019 Ορισμός μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 137.2019 Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 153.2019 Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δήμο Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 157.2019 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 158 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 159.2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 160.2019 Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου για το έτος 2020 ΤΕΛΙΚΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 161.2019 Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 162.2019 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης δικτυου μονοπατιων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 163 2019 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 165.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Αγροτική Έκθεση

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 166.2019 Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 167.2019 Έγκριση της με αρ. 16 2019 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.154.2019 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση ή μη του εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής

ΑΡ.ΑΠΟΦ.140.2019 Λήψη απόφασης για αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου επισκευής σχολικών κτιρίων

ΑΡ.ΑΠΟΦ.170.2019 Παραλαβή παραδοτέου για την υπηρεσία Υπηρεσίες ανάπτυξης γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού και πύλης ανοικτών δεδομένων