ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2019 / ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20Η ΕΩΣ 25Η

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 193.2019 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 172.2019 Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν στα ΚΑΕΚ 290820404001

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 173.2019 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 176.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 177.2019 Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων ΄Β Φάση

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 178.2019 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 179.2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 180.2019 Τροποποίηση της με αρ. 137 2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ορισμός Μελών Επιτροπών

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 181.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση μερικής τροποποίησης της συστατικής πράξης της Σχ Επ Πρωτ Εκπ Δ Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 182.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση μερικής τροποποίησης της συστατικής πράξης της Σχ Επ Δευτ Εκπ Δ Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 183.2019 Καθορισμός δρομολογίων περιόδου 26102019 έως 1552020 λεωφορείων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 184.2019 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 185.2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 185.2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ)-1

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 186.2019 Εκπροσώπηση του Δήμου Μήλου σε τουριστικές εκθέσεις

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 194.2019 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση διοικητικού προστίμου)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 195.2019 Πρόταση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στη μελέτη Ανάπτυξη Πρότυπου Μοντέλου Κυκλικής Οικονομίας

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 196.2019 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦ. 197.2019 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 198.2019 Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα των λογαριασμών καταθέσεων της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 199.2019 Επικαιροποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 62015 (ΑΔΑ ΩΥΘ4ΩΚΩ-Ρ97) με θέμα Ορισμός υπολόγου διαχειριστή έργων ΠΔΕ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 200.2019 Χορήγηση ή μη παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια & Eγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση τριών (3) πα

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 201.2019 Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 202.2019 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 203.2019 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 204.2019 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 205.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Κουνουποκτονίας

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 206.2019 Αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιόκτητων χώρων από τον Δήμο Μήλου, ως χώροι στάθμευσης οχημάτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 207.2019 Τροποποίηση των αποφάσεων με αρ. 15 & 105 2019 Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις θέσεις σιτισης αδέσποτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 208.2019 Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά σε λατομείο στον Προβατά

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 209.2019 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.44122016

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 210.2019 Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 211.2019 Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 213.2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 187.2019 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 188.2019 Ανάθεση υπηρεσίας λειτουργίας της Μονάδας Δεματοποιητή Δήμου Μήλου

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 189.2019 Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 191.2019 ΤΡΟΠΟΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΠΗ 2019

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 192.2019 Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού σχεδίου διαχείριση

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 212.2019 Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων