ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ

ΔΕ ΒΟΗΘ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ