ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, τα οποία μοναδικό σκοπό έχουν την δημιουργία εντυπώσεων, επισημαίνουμε τα κάτωθι: 

 
Τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας ανήκουν αποκλειστικά στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία τα εκχωρεί έναντι ανταλλάγματος στο Δήμο Μήλου, προκειμένου να διενεργήσει τις δημοπρασίες. Κατόπιν καταγγελίας επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Μήλο, η Κτηματική Υπηρεσία δεν εκχώρησε το δικαίωμα εκκίνησης της διαδικασίας δημοπράτησης στο Δήμο Μήλου για τη φετινή χρονιά.
 
 Οι δημοπρατούμενες παραλίες που ανακοίνωσε ο Δήμος είναι οι μοναδικές που πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία. Οι υπολειπόμενες παραλίες, μετά από πιέσεις του Δημάρχου για επίσπευση των διαδικασιών, θα δημοπρατηθούν σε ερχόμενο διάστημα από την Κτηματική Υπηρεσία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης.
 
Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης, με την λήξη της περιόδου μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση να επιστρέψει τον χώρο στην κατάσταση την οποία τον παρέλαβε. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων η Κτηματική υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.
 
Ο δήμος Μήλου Δεν έχει θεσμική υποχρέωση και ούτε ζητήθηκε ποτέ από την Κτηματική Υπηρεσία η απομάκρυνση των αντικειμένων από τις παραλίες.
 
Πάρα ταύτα Ο Δήμος Μήλου, για επιτάχυνση των διαδικασιών προέβη επανειλημμένα σε όχληση των τελευταίων μισθωτών για την έγκαιρη απομάκρυνση του εξοπλισμού τους.  
 
Ως εκ τούτου δεν αποτελεί ευθύνη του Δήμου η καθυστέρηση διενέργειας των δημοπρασιών.