Προυπολογισμός: 7.051.685,00€
 Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 7.051.685,00€
 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5002059

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Υποέργο 1: Κατασκευή ΧΥΤ Μήλου
Αφορά την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) του Δήμου Μήλου συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 100.380 m3 συμπεριλαμβανομένου του υλικού περιοδικής επικάλυψης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20 έτη για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων του Δήμου Μήλου.
Υποέργο 2: Κατασκευή οδού πρόσβασης προς τον ΧΥΤ Μήλου
Αντικείμενο του έργου της οδοποιίας είναι και η βελτίωση-διαπλάτυνση του υφιστάμενου χωματόδρομου σε δύο τμήματα :
• από τη θέση «Λαγκάδα» έως τη θέση «Επισκοπή», όπου ξεκινάει η ασφαλτοστρωμένη οδός , διαδρομή μήκους 4.595,00 μ.,
• από τη θέση «Άγιοι Θεόδωροι», όπου τελειώνει η ασφαλτοστρωμένη οδός, έως τη θέση «Μπραντώνη», διαδρομή μήκους 1.835,00 μ.
Υποέργο 3: Απαλλοτριώσεις για το έργο “ΧΥΤ Μήλου”
Πρόκειται για το κόστος απόκτησης της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθεί το έργο του ΧΥΤ και να κατασκευασθεί η οδός πρόσβασης προς τον ΧΥΤ. Η απόκτηση των εδαφικών εκτάσεων θα με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
Υποέργο 4: Αρχαιολογικές εργασίες
Το υποέργο αφορά στις απαιτούμενες εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της κατασκευής του
έργου του Χώρου Υγειονομικής Ταφής του Δήμου Μήλου.
Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: “Κατασκευή ΧΥΤ Μήλου και οδού πρόσβασης προς τον ΧΥΤ Μήλου “
Αντικείμενο του υποέργου του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή όλων των απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εργοδότη του έργου (Δήμος Τήνου):
• κατά τη διαδικασία δημοπράτησης των έργων μέχρι και την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής (εφόσον απαιτηθεί)
• κατά τη διάρκεια κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων
Υποέργο 6: Προμήθεια μέσων χωριστής συλλογής και εξοπλισμού για την κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων Δήμου Μήλου
Πρόκειται για:
• Την προμήθεια κάδων και λοιπών μέσων συλλογής για την επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής 10% κ.β. των παραγόμενων βιοαποβλήτων του Δήμου Μήλου για το 2020 μέσω δικτύου χωριστής συλλογής (και της οικιακής κομποστοποίησης) σε συμφωνία με τους στόχους του άρθ. 41 του Ν. 4042/2012
• Την προμήθεια του εξοπλισμού κομποστοποίησης βιοαποβλήτων δυναμικότητας 300tn/yr
Υποέργο 7: Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας
Το υποέργο αφορά στην οργάνωση προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου Μήλου για τα προγράμματα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης που θα εφαρμόσει ο Δήμος με στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους.