Λογότυπο Δήμου Μήλου

Ενημέρωση από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μήλου

Σας γνωρίζουμε ότι από 01-05-2019 μέχρι και 31-10-2019

Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι

η καύση αγροτικών εκτάσεων, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσίας και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη και ισχύει.