Με την αριθμό 201.6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) ο Δήμος Μήλου εντάχθηκε ως προσωρινός δικαιούχος στον Άξονα Προτεραιότητας 4: Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του χρηματοδοτικού Προγράμματος ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020’’