Προυπολογισμός: 217.754,79€
 Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 217.754,79€
 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ):  5001562

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά στην επισκευή του κτιρίου Θηλέων ΤΚ Μήλου και περιλαμβάνει την υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιρίου που βρίσκεται στην περιοχή Πλάκα και το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της δημοτικής αρχής. Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, συμβάλουν στην αξιοποίηση του εν λόγω κτιρίου και στην ανάδειξή του ως χώρο πολιτισμού και ως τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής του Δήμου Μήλου.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου αυτού προβλέπεται να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί το λίθινο κτίριο σε αντισεισμικά επίπεδα τρεχόντων αντισεισμικών κανονισμών και να μετατραπεί σε εκθεσιακό χώρο και χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το κτίριο δεν θα αλλάξει αρχιτεκτονική μορφή αλλά θα ανακαινιστεί ριζικά τόσο στατικά όσο και αρχιτεκτονικά. Θα ενισχυθούν όλοι οι φέροντες λίθινοι τοίχοι με ομογενοποίηση και εφαρμογή εσωτερικά εκτοξευόμενου σκυροδέματος, θα αντικατασταθεί η πλάκα Ο/Σ της οροφής και θα εφαρμοστούν ανοξείδωτοι ελκυστήρες για την συγκράτηση των κεφαλών των εξωτερικών λίθινων στύλων. Θα αντικατασταθούν όλα τα κουφώματα και γενικά θα αντικατασταθούν ή/και θα προστεθούν όλα τα απαραίτητα αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία που θα καταστήσουν το κτίριο λειτουργικό σε σχέση με την προβλεπόμενη χρήση του.