Προυπολογισμός: 285.884,03€
 Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 285.884,03€
 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5001913


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Αφορά στην κατασκευή της Β΄ Φάσης του έργου κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος, και συγκεκριμένα από τις δεξαμενές στο Δημοτικό Στάδιο έως τις υφιστάμενες δεξαμενές στον Άγιο Ιωάννη.
Σημειώνεται ότι η Α΄ Φάση του έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται το εξωτερικό δίκτυο από τις δεξαμενές στο Δημοτικό Στάδιο έως τις υφιστάμενες δεξαμενές στο Κάστρο και η κατασκευή νέας
υπόγειας δεξαμενής στην περιοχή του Δημοτικού Σταδίου, είναι σε διαδικασία υλοποίησης.

Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου μήκους 1.415 μέτρων περίπου από τις δεξαμενές στο Δημοτικό Στάδιο έως τις υφιστάμενες δεξαμενές στον Άγιο Ιωάννη, όπου
προτείνεται και η κατασκευή νέου αντλιοστασίου (Αντλιοστάσιο Β), από αγωγό πολυαιθυλενίου διαμέτρου 225mm και πίεσης 10atm. Στο αντλιοστάσιο προβλέπονται δύο εντελώς όμοια αντλητικά συγκροτήματα, από τα οποία το ένα θα είναι εφεδρικό. Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι αυτόματη, ελεγχόμενη από τη στάθμη στην υπάρχουσα δεξαμενή κατάθλιψης. Η τροφοδότηση του αντλιοστασίου με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ (220/380 V – 50 Hz). Παράλληλα, προβλέπεται και εφεδρική τροφοδότηση από τοπικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), επειδή η λειτουργία του κρίνεται αναγκαία. Ο αγωγός που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου (Φάση Β) θα υδροδοτεί, από τις υφιστάμενες δεξαμενές που βρίσκονται στη θέση Άγιος Ιωάννης, το ανατολικό τμήμα του Τριοβάσαλου, τα Περκάρικα, το ανατολικό τμήμα Βάτου και τον Πέρα Τριοβάσαλο.