ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος (Φάση Β)»

Ο Δήμος Μήλου υλοποιεί το έργο με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή – Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος (Φάση Β)» και κωδικό MIS 5001334.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 283.133,84€ έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 4315/10-10-2016 του Περιφερειάρχη Αττικής και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας 2 – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών: Πλάκα – Πλάκες – Τρυπητή -Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος και συγκεκριμένα από το Δημοτικό Στάδιο μέχρι τις δεξαμενές στον Άγιο Ιωάννη καθώς και η κατασκευή αντλιοστασίου.

Για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των οικισμών Πλάκα (και η περιοχή Πλάκες) – Τρυπητή – Τριοβάσαλος – Πέρα Τριοβάσαλος (και περιοχές Βάτο- Περκάρικα) του Δήμου Μήλου, θα κατασκευαστεί εξωτερικό Υδραγωγείο σε δύο φάσεις:

  • Φάση Α : Εξωτερικό Υδραγωγείο : Στάδιο-Κάστρο
  • Φάση Β : Εξωτερικό Υδραγωγείο : Αγ. Ιωάννης – Στάδιο

Η Φάση Α  υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα αντιμετώπισης της λειψυδρίας και αφορά στην κατασκευή αντλιοστασίου στη θέση του Σταδίου (Αντλιοστάσιο Α) και από εκεί μέχρι τις υφιστάμενες δεξαμενές στη θέση Κάστρο.

Το έργο της Φάσης Β αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που θα εκτείνεται από τις δεξαμενές στη θέση Άγιος Ιωάννης, όπου προτείνεται και η κατασκευή νέου αντλιοστασίου (Αντλιοστάσιο Β), μέχρι την προτεινόμενη δεξαμενή (Δεξαμενή Στάδιο).

Ο αγωγός Β που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου (Φάση Β) θα ξεκινά από τις Δεξαμενές στη θέση Άγιος Ιωάννης και θα καταλήγει στις δεξαμενές στη θέση Στάδιο Πλάκας (Γήπεδο) από όπου μέρος της παροχής θα αποθηκεύεται προκειμένου να υδροδοτήσει το Ανατολικό τμήμα Τριοβασαλου-τα Περκάρικα- το Ανατολικό τμήμα Βάτου – τον Πέρα Τριοβάσαλος. Η υπόλοιπη παροχή θα διοχετεύεται μέσω του αγωγού Α , που κατασκευάζεται στο πλαίσιο του έργου της Φάσης Α’, στην δεξαμενή στη θέση Κάστρο Πλάκας προκειμένου να υδροδοτήσει τις περιοχές Πλάκα-Πλάκες-Δυτικό τμήμα Τριοβασαλου-Δυτικό τμήμα Βάτου- Τρυπητή.

Το εξωτερικό υδραγωγείο όπως προαναφέρθηκε, θα υδροδοτεί τις ανωτέρω περιοχές από τις υφιστάμενες δεξαμενές που βρίσκονται στη θέση Άγιος Ιωάννης. Σύμφωνα με τον χρονολογικό προγραμματισμό της κατασκευής του έργου η Φάση Β αφορά στο τμήμα από Αντλιοστάσιο Αγίου Ιωάννη- Αντλιοστάσιο Σταδίου και έπεται της Φάσης Α.

Το αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί στη θέση Άγιος Ιωάννης.

Οφέλη – Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα οφέλη από την προτεινόμενη πράξη εντοπίζονται στην εξυπηρέτηση τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών-τουριστών σε ανάγκες πόσιμου νερού, οι οποίες κατά την τουριστική περίοδο εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες.

Η πράξη αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και στην εξασφάλιση της επάρκειας του παρεχόμενου νερού, ώστε από τα αποτελέσματα της πράξης να ωφεληθεί ο μέγιστος αριθμός τουριστών, επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.