Κατεβάστε την Διακήρυξη με ΑΔΑΜ

Κατεβάστε την ΕΣΥ

Κατεβάστε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό

Κατεβάστε την Περίληψη της Διακήρυξη με ΑΔΑΜ – ΑΔΑ

Κατεβάστε την ΣΑΥ

Κατεβάστε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Κατεβάστε τη Τεχνική Περιγραφή

Κατεβάστε το Τιμολόγιο Μελέτης

Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Κατεβάστε το ΦΑΥ

Κατεβάστε τη Διευκρίνιση για το Διαγωνισμό

Κατεβάστε τη Διευκρίνιση για το Διαγωνισμό 2