Προυπολογισμός: 164.160,00€
 Συνδρομή Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου : 164.160,00€
 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5001334


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ειδικότερα, για τη δηµιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισµού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, ο ∆ήµος Μήλου προχωρά στη δηµιουργία δοµής Κέντρου Κοινότητας. Στόχος, η ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου.
Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Μήλου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήµου, θα στελεχωθεί από τρία άτοµα (κοιννωικό λειτουργό, ψυχολόγο και βοηθητικό προσωπικό) και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α) Υποδοχή – Ενηµέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων.
Το Κέντρο µέσω παραποµπών διασυνδέει τα ωφελούµενα άτοµα- πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου µε επιµέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δηµόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισµούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των
αναγκών τους.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, η δύσκολη καθηµερινότητα των κατοίκων των µικρών νησιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό, το αυξηµένο κόστος ζωής στα νησιά και γενικότερα οι συνέπειες των περικοπών και της οικονοµικής κρίσης στη ζωή των κατοίκων, επιβάλλουν τη διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών συµπεριλαµβάνοντας και τη διανοµή βασικών αγαθών σε ανθρώπους που κινδυνεύουν από φτώχεια.
Το Κέντρο Κοινότητας θα στεγαστεί στο κτίριο µε την ονοµασία “Γηροκοµείο Μήλου” που βρίσκεται στην περιοχή “∆υο Σπηλιές” Πέρα Τριοβασάλου της Μήλου και θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους των υπόλοιπων ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου (η παροχή υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας προς τα υπόλοιπα νησιά θα γίνεται περιοδικά µε τακτικές επισκέψεις του προσωπικού). Θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως (07:00-15:00) πέντε ηµέρες την εβδοµάδα (∆ευτέρα έως Παρασκευή) υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ήµου Μήλου (Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού) και θα έχει ρόλο επικουρικό/υποστηρικτικό των Τµηµάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών των ∆ήµων που συµµετέχουν στη πράξη.