Εισαγωγή

O Δήμος Μήλου (εφεξής ο «Δήμος») θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά και τυχόν ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα έχει υλοποιήσει και εφαρμόζει όλες τις πολιτικές και απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και δεδομένων σας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας.
Στην παρούσα πολιτική αναλύεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα σας, τα είδη αυτών των δεδομένων, η διαδικασία και ο σκοπός συλλογής τους, ο χρόνος τήρησής τους . Επιπλέον γνωστοποιούνται και αναλύονται το σύνολο των δικαιωμάτων σας καθώς και οι ενέργειες που μπορείτε να προβείτε για την άσκησή τους.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του https://milos.gr/.
Ο Δήμος μας, κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αναφέρεται ως “υπεύθυνος επεξεργασίας” και έχει αναθέσει την υπηρεσία Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην εταιρεία Ανδρέας Κουτούπης και Συνεργάτες ΙΚΕ η οποία έχει ορίσει ως φυσικό πρόσωπο Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) την κα. Αντωνία Ανδριοπούλου, με στοιχεία επικοινωνίας: 2103232531 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kps-group.gr καθώς και στη ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@milos.gr
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σύνολο των επεξεργασιών που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου είναι ο Δήμος Μήλου, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται)
Ο Δήμος Μήλου καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων. Οι εργαζόμενοι, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, στις υπηρεσίες του Δήμου που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι “πρόσωπα που ενεργούν υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι “εκτελούντες την επεξεργασία”

1. Ορισμοί

 • Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κλπ.) («Υποκείμενο των Δεδομένων»).

 • Επεξεργασία

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 • Εκτελών την επεξεργασία

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) μεριμνά, με ανεξάρτητο τρόπο, για την επίβλεψη της στρατηγικής και της συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 Ε.Ε (GDPR) και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

2. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται

(Ενδεικτικά)

 • Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα/επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, προσωπικό e-mail, εταιρικό e-mail, τηλέφωνο οικίας, κινητό τηλέφωνο, τηλέφωνο εργασίας
 • Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας: ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α.,
 • Στοιχεία αναφορικά με τη διεκπεραίωση οικονομικών συναλλαγών όπως αριθμός πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας.

3. Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο DPO θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού καθώς και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου συμμόρφωσης.

Ο DPO διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προς τις διατάξεις του GDPR και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση του φορέα, έχει όμως βέβαια την ευθύνη καθοδήγησης του φορέα προς την απαιτούμενη συμμόρφωση του με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αναλυτικά τα καθήκοντα του DPO είναι τα ακόλουθα:

 • Ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους Εργαζόμενους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό (Ε.Ε.)2016/679, με άλλες διατάξεις της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κράτους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων.
 • Παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων – εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35.
 • Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.
 • Ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.
 • Συνεργάζεται με την Εποπτική Αρχή και έχει δικαίωμα στον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων των υπηρεσιών μας για την διερεύνηση περιπτώσεων που άπτονται της προστασίας δεδομένων.
 • Λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Επιθεωρεί την τήρηση των συμφωνηθέντων διαδικασιών, προκειμένου να εκπληρώνεται η συμμόρφωση του οργανισμού, στο νομικό και λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο έχει οριστεί κατά τη διαδικασία της εναρμόνισης.
 • Δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους.
 • Λογοδοτεί απευθείας στη Διοίκηση του οργανισμού και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με το υποκείμενο των δεδομένων (εργαζόμενοι, δημότες κ.τ.λ.).

4. Νομική βάση Επεξεργασίας

Ο Δήμος Μήλου ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία γ και ε του ΓΚΠΔ. Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο μας, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Δήμο επιτρέπεται μόνον εφόσον προβλέπεται από σχετικές διατάξεις και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως πχ: η  επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 6 περ. β’ Γ.Κ.Π.Δ.). Η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Δήμου με έννομη υποχρέωσή του. Κατά κύριο λόγο, ο Δήμος επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι υποχρεωμένος να επεξεργάζεται για να ασκήσει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αρμοδιότητές του (άρθρο 6 περ. γ’ Γ.Κ.Π.Δ.)

Κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται επεξεργασία από τον Δήμο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην “συγκατάθεση” του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοια συγκατάθεση δεν νοείται να παρέχει ο πολίτης στον Δήμο. Oι πολίτες που παρέχουν τα δεδομένα τους για να ασκήσουν δικαιώματα ή να απολαύσουν παροχές από τον Δήμο, δεν το πράττουν στην βάση της συγκατάθεσή τους, αλλά στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Δήμου για ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν βεβαίως προηγούμενης ενημέρωσης των πολιτών. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που μια υπηρεσία του Δήμου παρέχεται στον πολίτη ως “υπηρεσία επιπρόσθετης αξίας”, δηλαδή ο πολίτης μπορεί να την απολαύσει στην συμβατική της μορφή χωρίς συγκατάθεση ή και χωρίς καν να δώσει προσωπικά δεδομένα, αλλά η επιπρόσθετη αξία συνίσταται στην δυνατότητα ηλεκτρονικής ενεργοποίησης ή και παρακολούθησης, σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επί τη βάσει της “συγκατάθεσης”.

5. Μέτρα προστασίας

Στον Δήμο Μήλου λαμβάνουμε κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο και προφύλαξη για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να τα προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση καταστροφή η οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία και έχουμε δημιουργήσει τα απαραίτητα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως: συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες, διαχείριση πρόσβασης βάσει ρόλου, ισχυρούς ελέγχους κωδικών πρόσβασης, ελέγχους ασφάλειας δικτύου, εξοπλισμό και λογισμικό περιμετρικής ασφάλειας λογικής πρόσβασης (firewall), μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση αντιμετώπισης συμβάντων/περιστατικών κλπ., κρυπτογράφηση, συνεχή εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος.

6. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Στον Δήμο  διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες επανεξέτασης και διατήρησης των δεδομένων σας προκειμένου να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας.

7. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας ,είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Δήμου dpo@milos.gr.

α) Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τηρεί και επεξεργάζεται ο Δήμος , το είδος της επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους.

β) Δικαίωμα διόρθωσης. Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή/και να συμπληρώσουμε  τις πληροφορίες αυτές.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • όταν ανακαλείτε την τυχόν συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία (στατιστικά στοιχεία κτλ.)
 • όταν προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης (πχ έλλειψη συγκατάθεσης)

δ) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει ο Δήμος την ακρίβεια τους
 • όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
 • όταν ο Δήμος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων

ε) Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή έχετε δικαίωμα αίτησης μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Δήμο

στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Δήμου .

8. Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ως “παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, νοείται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία (άρθρο 4 αρ. 12 του Γ.Κ.Π.Δ.). Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Όταν η γνωστοποίηση στην Αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. Κάθε πρόσωπο που απασχολείται στον Δήμο, εφόσον διαπιστώσει τέτοια παραβίαση οφείλει αμελλητί να την γνωστοποιήσει στην Διεύθυνση Πληροφορικής. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια γα την γνωστοποίηση της παραβίασης στην Αρχή. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

9. Υποβολή Παραπόνου/Καταγγελίας

O Δήμος επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε αυτά, έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Δήμου dpo@milos.gr είτε εγγράφως μέσω της γραμματείας του Δήμου .
Έχετε τέλος δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ