Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που το ρυμουλκεί.
 • Αριθμός έγκρισης του τύπου του οχήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών και ο αριθμός που έχει χαραχθεί σ΄αυτό από τον κατασκευαστή του.
 • Συμφωνητικό για τη μίσθωση χώρου στον αιγιαλό.
 • Βεβαίωση του Α.Τ. Μήλου ότι η εγκατάσταση κινητής καντίνας, δε διαταράσσει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
 • Βεβαίωση του Α.Τ. Μήλου ότι το αμάξωμα κινητής καντίνας πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
 • Παράβολο 75 ευρώ.
 • Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής σ΄αυτή δήλωσης περί έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/79 όπως αυτό ισχύει.
 • Σχεδιαγράμματα σε 4 αντίτυπα κάτοψης και τομής του οχήματος.
 • Γραμμάτιο της Εμπορικής Τράπεζας (με το αναλογούν τέλος).
 • Λογαριασμός της Εμπορικής Τράπεζας Υποκ/μα Σύρου αριθ. 012-702 83805510.

Σχετικά με την εγκατάσταση ΚΑΝΤΙΝΑΣ που λειτουργεί σε αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα είτε αυτό έχει άδεια κυκλοφορίας είτε όχι, ισχύουν κατά περίπτωση τα εξής:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ή ΓΗΠΕΔΟ (ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)

Γενικά απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αυτοκινούμενων οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας και χωρίς σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας και η εγκατάστασή τους επιτρέπεται μετά από βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι επιτρέπεται από τις χρήσεις γής, που ισχύουν για τη περιοχή και ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ .

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘ 19 ΤΟΥ ΓΟΚ΄85 (ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)

Δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας και η εγκατάστασής τους γίνεται ανάλογα με τη περίπτωση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ

Εφόσον δεν γίνονται δομικά έργα ή κατασκευές δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας και η εγκατάστασή τους γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν.2971/02 ΦΕΚ 285Α <<Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις>> ύστερα από παραχώρηση της χρήσης και έγκριση της εγκατάστασης με απόφαση του αρμόδιου φορέα (υπ.Οικονομικών) κατόπιν εγκρίσεως της ΕΠΑΕ σύμφωνα με την σχετική.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση καντίνας, είναι να μην απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση από ισχύουσες ειδικές για τη περιοχή διατάξεις (ΖΟΕ, ειδικούς όρους δόμησης κλπ).