Δικαιολογητικά:

 • Κυρωμένο φωτ/φο δελτίου ταυτότητας.
 • Παράβολο ποσού ίσου με το ισχύον για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 75,00 ευρώ
 • Κυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης διτρόχου μοτοποδηλάτου ή διτρόχου μοτ/τας του ενδιαφερομένου, προκειμένου για κατ/μα ενοικίασης μοτοπ/των.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/79 όπως αυτό ισχύει.
 • Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου του κατ/τος (2) δύο αντίτυπα (κλίμακα 1:50) όπου θα φαίνονται οι χώροι του κατ/τος και ο προορισμός του κάθε χώρου με ακριβείς διαστάσεις. Ακόμα θα αποτυπώνονται σ΄αυτό τυχόν υπαίθριοι.
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής (2) δύο αντίτυπα (κλίμακα 1:1000) και σε ακτίνα 100μ. όπου θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του κατ/τος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις που αναφέρονται στη παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79 καθώς και οι αποστάσεις αυτών απ΄το κατάστημα. **
 • Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας)
 • (2) φωτογραφίες.
 • Παράβολο.
 • Κυρωμένο αντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της Τουριστικής Επιχείρησης.

Οποιοδήποτε έγγραφο που να φαίνεται η κυριότητα ή μίσθωση του κατ/τος.

Α.Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτ/τα κ΄ποδήλατα ιδιοκτησίας του όπου θα αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας κ΄λοιπά στοιχεία αναγνώρισης αυτών (αριθμός σκελετού κινητήρα, χρώμα κ.λ.π.).

Β.Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει στο κατάστημα του, αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτ/τα αριθμό, προστατευτικών κρανών.

Γ.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προς ενοικίαση μοτοπ/τα έχουν ασφαλιστική κάλυψη και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστ/κό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας απ΄τις αρμόδιες υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή βεβαίωσης πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσσυκλετών κ΄μοτοπ/των.

Δ.Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την κατάθεση δήλωσης για έναρξη άσκησης επαγγέλματος.

Πιστ/κό Γραμματέα Πρωτοδικών που απ΄ αυτό να φαίνεται ότι ο αιτών δεν τέθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης.