Ά ΦΑΣΗ

1.- Αίτηση που δηλώνεται το είδος του καταστήματος , οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται, η τοποθεσία και το οίκημα που σ΄αυτό πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα.

2.-Διάγραμμα κάλυψης της ευρύτερης περιοχής που από την απεικόνισή του μπορεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από το κατάστημα που πρόκειται να ιδρυθεί (π.χ. σχολείο, εκκλησία , νοσοκομείο κ.α ). Το διάγραμμα κάλυψης είναι σκόπιμο να καλύπτει τα γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα και μπορεί να είναι είτε μια φωτοτυπία ενός κοινού χάρτη είτε ένα απλό σκαρίφημα. Δηλαδή δεν απαιτείται να είναι διάγραμμα θεωρημένο από οποιαδήποτε αρχή.

3.- Το προβλεπόμενο παράβολο 75 ευρώ.

΄Β ΦΑΣΗ

A.- Αίτηση που θα δηλώνεται (αν υπάρχει κλειστή αίθουσα και υπαίθριος χώρος ) αν αναπτύσσονται εποχιακά ,καθίσματα μόνο στην αίθουσα ή μόνο στον υπαίθριο χώρο.

Β.- Οποιοδήποτε έγγραφο που φαίνεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου.

Γ.- Οικοδομική άδεια θεωρημένη από το Πολεοδομικό Γραφείο.Αν υπάρχει οικοδομική άδεια , αντίγραφο της κάτοψης που υπάρχει στο φάκελλο της άδειας , θεωρημένο από την Πολεοδομία.

Δ.- Σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής των χώρων του καταστήματος (5) αντίτυπα (κλίμακα 1:50) που να φαίνεται το εμβαδό του καταστήματος και των βοηθητικών χώρων του καθώς και η ύπαρξη βεράντας ή πρασιάς ή παραχωρούμενου από το δήμο εξωτερικού χώρου.

Tα σχεδιαγράμματα θα είναι θεωρημένα από την Πολεοδομία και πάνω σ΄αυτά θα γράφεται βεβαίωση της Πολεοδομίας για τη νομιμότητα του κτιρίου ως χώρου κύριας χρήσης προοριζομένου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και χωροθέτηση.Για καταστήματα που η άδεια οικοδομής τους έχει εκδοθεί μετά τις 13/6/2000 και έχουν κλειστή αίθουσα ή και υπαίθριο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων συνολικού ωφέλιμου εμβαδού μεγαλύτερου των εκατό τμ., είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίων Α.Μ.Ε.Α και η πρόβλεψη άλλων διευκολύνσεων Α.Μ.Ε.Α .

Ε.- Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τους όρους πυρασφάλειας.

ΣΤ.- Βεβαίωση Σ.Χ.Ο.Π ( περιοχών Πλάκας –Τρυπητής) για χωροθέτηση καταστήματος .

Ζ.- Φ/Α βιβλιαρίου υγείας.

Η.- Φ/Α δελτίου ταυτότητας.

Θ.- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/79 όπως αυτό ισχύει.

Ι.- 3 φωτογραφίες.

ΙΑ.- Γραμμάτιο της Εμπορικής Τράπεζας (με το αναλογούν τέλος).

Λογαριασμός της Εμπορικής Τράπεζας Υποκ/μα Σύρου αριθ. 012-702-83805510.

ΙΒ.- Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας.

ΙΓ.-Για τους αλλοδαπούς άδεια εργασίας και άδεια παραμονής στην Ελλάδα.