Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Οποιοδήποτε έγγραφο που φαίνεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου.
 • Οικοδομική άδεια θεωρημένη από το Πολεοδομικό Γραφείο.
 • Αν υπάρχει οικοδομική άδεια , αντίγραφο της κάτοψης που υπάρχει στο φάκελλο της άδειας , θεωρημένο από την Πολεοδομία.
 • Σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής των χώρων του καταστήματος (5) αντίτυπα (κλίμακα 1:50) που να φαίνεται το εμβαδό του καταστήματος και των βοηθητικών χώρων του
 • Tα σχεδιαγράμματα θα είναι θεωρημένα από την Πολεοδομία και πάνω σ΄αυτά θα γράφεται βεβαίωση της Πολεοδομίας για τη νομιμότητα του κτιρίου ως χώρου κύριας χρήσης προοριζομένου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και χωροθέτηση.
 • Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τους όρους πυρασφάλειας.
 • Βεβαίωση Σ.Χ.Ο.Π ( περιοχών Πλάκας –Τρυπητής) για χωροθέτηση καταστήματος.
 • Φ/Α βιβλιαρίου υγείας.
 • Φ/Α δελτίου ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/79 όπως αυτό ισχύει.
 • 3 φωτογραφίες.
 • Γραμμάτιο της Εμπορικής Τράπεζας (με το αναλογούν τέλος).
 • Λογαριασμός της Εμπορικής Τράπεζας Υποκ/μα Σύρου αριθ. 012-702-83805510.
 • Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας.

Για τους αλλοδαπούς άδεια εργασίας και άδεια παραμονής στην Ελλάδα

 • To προβλεπόμενο παράβολο για τις περιπτώσεις που η άδεια χορηγείται χωρίς προέγκριση 75 ευρώ
 • Άδεια ασκήσεως επιτηδεύματος από την Εφορία

Σε περίπτωση εταιρείας:

Πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά

 • Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για OΕ και ΕΕ
 • Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα καθώς και βιβλιάριο υγείας του.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του δικαιολογητικού αριθ. 6 (περί μη καταδίκης κλπ..) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όταν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ και όλων των ομόρρυθμων εταίρων όταν πρόκειται για OΕ ή ΕΕ για τα καταστήματα που προβλέπεται.

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (π.χ κομμωτή/τριας, κρεοπώλη κ.λ.π) όταν πρόκειται για άδεια αντίστοιχου καταστήματος
 •  Για τα ΚΥΕ τροφίμων ή/και ποτών σε υπόγειο χώρο (ακόμη και τμήματός τους) που χαρακτηρίζεται ως χώρος κύριας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα, θα πρέπει να προσκομίζεται και να επισυνάπτεται στην αίτηση σχετική δήλωση του υπεύθυνου αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου.