Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη δήλωση για μη μεταφορά,επέκταση ή αλλαγή της χρήσης του κατ/τος.
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο του κατ/τος θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Το προβλεπόμενο παράβολο
  • Φ/Α βιβλιαρίου υγείας
  • Φ/Α δελτίου ταυτότητας
  • Βεβαίωση ΔΥΟ περί έναρξης άσκησης επιτηδεύματος
  • 3 φωτογραφίες
  • Παλιά άδεια λειτουργίας καταστήματος