Πληροφορίες

  • Τζίκα Αθηνά

  • 2287022202

  • atzika@milos.gr

Υπηρεσίες

Δικαιολογητικά Διαδικασιών

Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων φροντίζει για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμένουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Μέλη του Κ.Α.Π.Η. εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην Μήλο. Για την εγγραφή τους πληρώνουν συμβολική συνδρομή 5 ευρώ το χρόνο.