Ο Δήμος Μήλου υλοποιεί το έργο με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου» και κωδικό MIS 5001913.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 164.160,00€ έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αριθ. πρωτ. 3909/13-09-2016 του Περιφερειάρχη Αττικής και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης -ν Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο του έργου

Ο Δήμος Μήλου προχωρά στη δημιουργία δομής Κέντρου Κοινότητας με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μήλου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το Κέντρο Κοινότητας θα στεγαστεί στο κτίριο με την ονομασία “Γηροκομείο Μήλου” που βρίσκεται στην περιοχή “Δυο Σπηλιές” Πέρα Τριοβασάλου της νήσου Μήλου και θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους των υπόλοιπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου (Η παροχή υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας προς τα υπόλοιπα νησιά θα γίνεται περιοδικά με τακτικές επισκέψεις του προσωπικού). Θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως (07:00-15:00) πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Δήμου Μήλου (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) και θα έχει ρόλο επικουρικό/υποστηρικτικό των Τμημάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων που συμμετέχουν στη πράξη.

Οφέλη – Αποτελέσματα

Ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι πολίτες που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αφορούν πληθυσμού αφορούν κυρίως ανέργους, άτομα με αναπηρία (περιλαμβάνονται άτομα με σωματικές ή/και ψυχικές ή/και νοητικές ή/και αισθητηριακές αναπηρίες), άπορους, ανήμπορους ηλικιωμένους, μέλη πολύτεκνων οικογενειών και άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να στερούνται βασικών αγαθών και υπηρεσιών.

Τα αναμενόμενα οφέλη από λειτουργία της Δομής συνοψίζονται ως ακολούθως:

 • πληροφόρηση και παραπομπή πολιτών για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • υποστήριξη των πολιτών για ένταξη σε διάφορα προγράμματα και δράσεις, είτε του ίδιου του Δήμου είτε λοιπών φορέων ή και της κεντρικής Διοίκησης
 • βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων
 • παροχή κοινωνικό-ψυχολογικής στήριξης
 • συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών σε ευπαθείς ομάδες
 • αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού
 • επανένταξη και επανασύνδεση των ευάλωτων ομάδων με τον κοινωνικό ιστό
 • ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγικών φορέων, των ίδιων των ωφελούμενων
 • καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων
 • στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμων
 • αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων
 • καταγραφή, συντονισμός και παροχή οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.