Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Υπεύθυνη δήλωση για μη μεταφορά,επέκταση ή αλλαγή της χρήσης του κατ/τος.
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο του κατ/τος θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Το προβλεπόμενο παράβολο.
  • Φ/Α βιβλιαρίου υγείας.
  • Φ/Α δελτίου ταυτότητας.
  • Βεβαίωση ΔΥΟ περί έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.
  • 3 φωτογραφίες.
  • Παλιά άδεια λειτουργίας καταστήματος.