ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 Διεύθυνση  Αντωνία Καμακάρη

 ikonomiki@milos.gr

kamakari@milos.gr

 2287360113
 Λογιστήριο  Ελισάβετ Κοτσίκα

 ikonomiki@milos.gr

ekotsika@milos.gr

 2287360119
 Ταμίας  Αναστασία Παππά

 ikonomiki@milos.gr

apappa@milos.gr

 2287360127
 Εισπράκτορας  Αγγελική Τουμπάρη

 ikonomiki@milos.gr

atoumbari@milos.gr

esoda@milos.gr

 2287360120
 Γραφείο προμηθειών  Μαρία Κολιαράκη

 ikonomiki@milos.gr

mkoliaraki@milos.gr

 2287360108

Ταμειακή Υπηρεσία

 • Διενέργεια πληρωμών ύστερα από έλεγχο των τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος
 • Διενέργεια εισπράξεων που σχετίζονται με οφειλές προς το Δήμου (τέλη εξόρυξης, τέλη παρεπιδημούντων, έσοδα από μισθώσεις ακινήτων/παραλιών, ΤΑΠ, Παραβάσεις ΚΟΚ, Ύδρευση, Αποχέτευση και Λοιπά τέλη κλπ)
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση των οφειλετών του Δήμου και κατάρτιση περιοδικού αρχείου κατά οφειλέτη και περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων
 • Τήρηση φυσικού ταμείου και τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών
 • Οικονομική διαχείριση ΝΠΔΔ
 • Διαχείριση Κοιμητηρίων

Γραφείο Εσόδων-Εξόδων & Προϋπολογισμού
Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Έκδοση πιστοποιητικού Τ.Α.Π. για ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα.
 • Έκδοση πιστοποιητικού Τ.Α.Π. για οικόπεδα.
 • Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου για οικοδομικά υλικά κ.α.
 • Βεβαίωση τετραγωνικών για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ

Άλλες αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εσόδων: Εξακρίβωση, έλεγχος και ενημέρωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων και των Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες κατά περίπτωση και εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Τήρηση αρχείων υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου και κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων
 • Διαχείριση δαπανών: Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών, έλεγχος και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και δικαιολογητικών (καθολικό εξόδων, ημερολόγιο εξόδων κ.λπ.).
 • Διαχείριση προμηθειών
 • Θέματα Δημοτικής Περιουσίας
 • Οικονομική παρακολούθηση,κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμών, καθώς και σύνταξη απολογισμών