• Καθημερινά 8:00 – 15:00
  • Καθημερινά 8:00 – 15:00
Προϋπολογισμοί2019-09-18T09:52:17+02:00

Προϋπολογισμός Δήμου Μήλου που ψηφίστηκε με την αριθ. 18/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου ΑΔΑ: 9ΠΜ6ΩΚΩ-9Ω6. Έγκριση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Α.Π. 16269/12-04-2022 ΑΔΑ: 6ΤΤ0ΟΡ1Ι-ΦΤΜ

Έξοδα Έσοδα Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμός

18 Απριλίου, 2022|

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top