Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου.
  • Αντίγραφο Συμβολαίου.
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα (εις διπλούν).
  • Οδοιπορικό ή Κτηματογραφικό Διάγραμμα.