ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων  ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

 • Δήμος Μήλου προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες :

Α. Κατηγορίες έργων (ενδεικτικά αναφέρονται)

 1. Οδοποιία
 2. Υδραυλικά
 3. Ηλεκτρομηχανολογικά
 4. Λιμενικά
 5. Βιομηχανικά-Ενεργειακά
 6. Γεωτρήσεων
 7. Καθαρισμού &επεξεργασίας νερού, υγρών στερεών &αερίων αποβλήτων
 8. Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 9. Πρασίνου

Β. Κατηγορίες μελετών (ενδεικτικά αναφέρονται)

 1. (6)-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
 2. (8)-Στατικές μελέτες (μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
 3. (9)-Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές
 4. (10)-Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
 5. (11)-Μελέτες λιμενικών έργων
 6. (13)-Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων
 7. (16)-μελέτες τοπογραφίας
 8. (24)- Δασικές μελέτες
 9. (27)-Περιβαλλοντικές μελέτες
 10. κλπ

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση,  η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 3 Αυγούστου 2018 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μήλου, στη Δ/νση Δημαρχείο Μήλου, Πλάκα 84800 τηλ 22873 60105. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με fax (22870 21368), είτε με mail στο techniki@milos.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο τηλ 22873 60112.

 

Ο Δήμαρχος Μήλου

 

Γεράσιμος Δαμουλάκης

Συνημμένα:

Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητών Δημοσίων Έργων

Υπόδειγμα Αίτησης Εργοληπτών Δημοσίων Έργων