ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μήλος, 11/07/2019                                                                                                                                                                                                                      
ΝΟΜΟΣ KYKΛΑΔΩΝ                                             Α.Π. 4265
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
Συντάκτης: Μάρκος Τασιόπουλος
Email: techniki@milos.gr
ikonomiki@milos.gr
Τηλ. 2287360110
fax: 2287021368

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικών προσφορών μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου, στη διεύθυνση Πλάκα, Μήλος Τ.Κ. 84800

Κατόπιν ένταξης στο πρόγραμμα «Επιχορήγησης μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Αρ.Πρωτ.: (0)45788_19, 25-4-2019) της δασικής μελέτης με τίτλο: «Σχεδιασμός Δικτύου Περιήγησης Δήμου Μήλου και Προμέτρηση Προτεινόμενων Έργων (Εργασίες βελτίωσης βατότητας – Σήμανση – Χωροθέτηση συμπληρωματικών υποδομών για θέσεις ανάπαυσης και θέας), ο Δήμος Μήλου καλεί δασολόγους με μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της προαναφερθείσας δασικής μελέτης.
Η εκπόνηση της Δασικής Μελέτης θα ακολουθήσει το Διάγραμμα Ύλης (Παράρτημα Ι) της ΥΑ Αριθμ. 151344/165 (ΦΕΚ 206/Β/30-01-2017) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών», θα εκπονηθεί σε ένα (1) στάδιο και θα αποτελεί μελέτη εφαρμογής. Απαιτείται η σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), όπου θα καταγράφονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την εκτέλεση του δασοτεχνικού έργου. Παράλληλα, θα συνταχθεί και το Τεύχος Δημοπράτησης για την εκτέλεση του δασοτεχνικού έργου. Το Δίκτυο Περιήγησης εκτιμάται στα 70 χλμ.
Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μελέτης πραγματοποιείται στο πλαίσιο τροποποίησης του Άρθρου 118 του Νόμου 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) αναφορικά με τους νησιωτικούς δήμους για τους οποίους ισχύει ότι όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση (Σχετική Πρόσκληση Αρ. Πρωτ. 271/18.01.2019).

Ο Δήμαρχος Μήλου

Γεράσιμος Γ. Δαμουλάκης