ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ τεύχος ΑΣΕΠ 4/02-02-2018). Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και έντεκα (11) θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μήλου. Συγκεκριμένα: Δυο (2) Οδηγοί Απορριμματοφόρων ΔΕ, Μία (1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου ΔΕ, Μία (1) θέση Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ΔΕ και Επτά (7) θέσεις Εργατών Καθαριότητας ΥΕ Εξωτερικών Χώρων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) , εντός των παρακάτω προθεσμιών:

•          Για την θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων από την Τρίτη 20 Φεβρουάριου έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00,

•         Για την θέση ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου από την Τρίτη 20 Φεβρουάριου έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00,

•          Για την θέση Δε Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων από την Τρίτη 20 Φεβρουάριου έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00,

Για τις θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας από την Πέμπτη 8 Μαρτίου έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, με συστημένη επιστολή, υπονενοαιιιιένη την εκτυπωμένη της μορφή της, παράβολο τριών ευρώ, (3,00 €), φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία για την αποστολή του παραπάνω φακέλου στο ΑΣΕΠ (με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι:

•         Για την θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018,

•         Για την θέση ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018,

•         Για την θέση ΔΕ Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018,

•         Για τις θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Τρίτη 27 Μαρτίου 2018.

Τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και όλες οι διευκρινήσεις και επεξηγήσεις, περιέχονται αναλυτικά στην προκήρυξη, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Σε ότι αφορά στο Δήμο μας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, θα γίνεται το συντομότερο δυνατόν, μετά από κατάθεση γραπτών αιτήσεων με σαφές περιεχόμενο.